Hát ezt is meg merték tenni. Arcul köpte Márki-Zay Pétert Inotay Gergely……..

markizay1 MZP ruháján egy kék szalagot hord, annak jeleként, hogy hadat üzent a korrupciónak és kívánja azt felszámolni.

 

 

markizay1inotaygergely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcul köpte Márki-Zay Pétert Inotay Gergely nevével fémjelzett, Kiss Zsolt-Ferjancsics-Matkovich féle, választási csalással összehozott, magukat „Összefogás”-nak nevező, de ténylegesen csak valós munka és teljesítmény nélkül, a városon élősködő társaság.
Talán olvasóink előtt is ismert, hogy MZP ruháján egy kék szalagot hord, annak jeleként, hogy hadat üzent a korrupciónak és kívánja azt felszámolni.
Talán az is tudott olvasóink előtt, hogy a Váci Szívvel csapatának tagjai 6-8 éve szintén következetesen harcolnak a városi korrupció ellen, amely a rendelkezésünkre álló információk alapján a városunknak idáig több mint 2-3 milliárd Ft, jól értik, 2-3 milliárd Ft kárt okozott, a járulékos veszteségekről, elmaradt pályázatokról, elvesztett fejlesztési, építési lehetőségekről, az ezek miatt felvett hitelek kamatairól, stb. nem is szólva.
Bár részünkről ez idáig, már mintegy 20 büntető feljelentés történt ezekben az ügyekben, (jelenleg nyomozati szakban) de ezek javarészt az elmúlt évekre vonatkozóak. Mielőtt ezért bárki is, valamelyik oldal érdekében történő kampányolással vádolna, elmondjuk, hogy ezen ügyek nem csak a FIDESZ-es Pető-Fördős érát érintik, hanem bőven jut belőle az „összefogás”-nak, a Kiss Zsolt-Ferjancsics-Matkovich féle társaságnak is, akik választási kampány ígéreteik ezen részét sem igyekeznek megvalósítani, amin nincs is mit csodálkozni, mert ugye ismerik a korrupció általuk kedvelt értelmezését? "A korrupció az, amiből engem kihagynak". Persze az is lehet, hogy csak „az élni és élni hagyni” konszenzust teremtő mondás alapján cselekesznek, helyesebben nem tesznek semmit, mert ezen mondás helyi, átírt változata alapján, ami így szól: „lopni és lopni hagyni”, tudnak és kívánnak békét teremteni a testületiülésen.
Csapatunk, amint erről már korábbi írásainkban többször is tájékozódhattak, eddigi következetes munkáját folytatva, szintén meghirdette a maga „Járjunk Freysinger nyomdokain” korrupció ellenes mozgalmát, amelynek keretén belül képviselőnk, Csereklye Károly úr a jövőbeli városi korrupció visszaszorítása és megelőzése érdekében egy határozati javaslatot is előterjesztett. 

http://vacivilag.hu/index.php/hirek/4739-mar-megint-rank-haragszik-a-matkovich
Nos, a magát ellenzékinek nevező, de valójában csak az előző garnitúrához hasonló, azokkal korábban együtt dolgozó, közpénzéhes társaság, akik miközben fennen hirdetik MZP felé való lojalitásukat és támogatásukat, valamiért ezt már nem nagyon szeretnék és megakadályozták azt, hogy ez a kérdés akár csak napirendre is kerülhessen.
Ehhez „jó szolgálatot” tett számukra a választási csalásukról szintén tudó és annak elfedezésében résztvevő jegyző kisasszonyunk, amikor jogszabályi sminket készített ahhoz a javaslatához, hogy miért is ne foglalkozzon a képviselő testület ezen témával. És láss csodát, a képviselő urak és hölgyek szót fogadtak és ejtették a napirendről ezt a kérdést.
Bár a valós ok nem titkos, mindenki előtt ismert, hogy a szavazati többség fenntartásához, megvásárlásához ezekre a kifizetésekre szükség van, hiszen mindenkit etetni kell a vályúból azért, hogy ne balhézzon, (pl. Ferjancsicsnak megszavazott havi apanázs, amit egy felesleges 3. alpolgármesteri székkel „legalizáltak”, vagy a Tóthváradi-Nagy Bence és Rozmaring Sándor képviselőknek, vagy inkább cinkostársuknak adott városi állások) de ezzel, egy ilyen indokkal, nyilvánvalóan nem lehetett előállni a nyilvánosság elé. De van segítség, hiszen ő is most kaphat majd évvégi jutalmat és fizetésemelést, így a jegyzőkisasszony feladata lett a probléma megoldása. Persze ahol egy törvényes rend működik, (ez sajnos nem Vác) ott nem lehetne egyszerű dolog a közpénzlopó képviselők fenekének megvédése és a kifizetések folytonosságának biztosítása, de jegyzőkisasszonyunknak egy ilyen feladat, főleg az évvégi jutalmazások képviselők általi megszavazása előtt, természetesen nem jelenthetett gondot. A hozzáállása kitűnő. Ha ez a feladat, hát akkor ezt is megoldjuk és természetesen a kapott „bizalmat” is meg kell hálálni, tehát gyorsan gyártott egy ákom- bákom-ot, íme:
mzp01mzp02Ez a jegyző kisasszony annak igazolására készített irománya, hogy miért is jogszerű az érintett képviselők közpénzből való megélésének biztosítása és miért nem helyes Csereklye úr ennek megszűntetése érdekében tett határozati javaslata. Mindenesetre ezt a kreativitást látva bárki jogosan sóhajthat fel…..bár a szemétszállítás megoldását is őrá bíznák!
Természetesen, Csereklye úr komolyan veszi képviselői munkáját és készült egy válaszadással, amiben cáfolta a jegyzőkisasszony irományában leírtakat,

 

Tisztelt Jegyzőkisasszony!

Kértem Önt, hogy az általam elmondott szempontok alapján, a városunkban zajló korrupció megelőzése és visszaszorítása érdekében készítsen el egy határozati javaslatot.
Ezt Ön nem tette meg, hanem ehelyett összeollózott egy olyan sminket, ami a továbbiakban, a választott képviselők pénzlopását, lefizetését, megvesztegetését legálisnak tüntetné fel.
Az ezzel kapcsolatos észrevételem:
1, Nem törvényességi észrevételt kértem, hanem egy olyan határozati javaslat kidolgozását, amelynek elbírálása nem jegyzői jogkör, hanem testületi kompetencia kérdése. Ön most, fizetett alkalmazottként, a saját hatáskörét túllépve, választott képviselői jogokat gyakorolt, még ha ezt a törvényesség látszatát fenntartva is tette meg.
2, Nem összeférhetetlenségi szabályismertetést kértem, hiszen nem is összeférhetetlenségről beszélünk, hanem egy, a korrupciógyanús kifizető helyek megszűntetésére vonatkozó határozati javaslat előterjesztésének elkészítését kértem.
A korrupció megelőzését célzó határozati javaslat elkészítésére vonatkozó kérésemnek semmi köze nincs, a T. Jegyzőkisasszony fejtegetéséhez, ráadásul az több szempontból is ellentétes, a pont saját maga által hivatkozott törvénnyel és annak magyarázatával, mégpedig…..
- "közbizalom jellegű” Hol a közbizalom, amikor a város lakossága azt látja, hogy a megválasztott képviselők első dolga, hogy maguknak létre hoznak 3. alpolgármester széket (két év elteltével még munkaköri leírása sincs) és elkezdenek szintén maguknak jól fizető városi állásokat osztogatni, vagy gyártani?
- "hatalmi ágak elválasztásának elve" Ez hogyan valósul meg, ha egy képviselő, „aki felettese, munkáltatója a polgármesternek, közben ő maga, miután városi alkalmazásba került, direkt, vagy indirekt módon egyrészt beosztottjává válik a polgármesternek, másrészt saját maga is, szintén direkt, vagy indirekt módon ellenőrzője, jutalmazója is lesz saját magának és munkahelyi főnökének is, akit adott esetben képviselőként pont ő választ meg?
- "a képviselő gazdasági függetlenségének és befolyásmenteségének elve" Hol és hogyan tud megvalósulni egy képviselőnek a gazdasági függetlensége, ha egy képviselő sokszorosan átlag fizetés feletti juttatás mellet kerül alkalmazásba egy városi cégnél, vagy intézménynél? Hol van itt akkor a gazdasági függetlenség? És hol van a befolyásmentesség, ha pl. ő szavazza meg annak a munkahelyi vezetőjének az évvégi jutalmát, aki pedig az ő jutalmazásáról, vagy munkavégzésének számonkéréséről dönt? Egyértelmű, hogy egy ilyen munkaviszony kapcsán a hivatkozott gazdasági függetlenség és a befolyás mentesség is e miatt nem csak sérül, de meg sem tud valósulni.

Az Ön által hivatkozott törvény pedig így kezdődik:
36. § (1) * Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja….
azaz, "megingathatja", vagyis önmagában, ennek a lehetősége is elegendő, kerülendő. Tehát a T. Jegyzőkisasszony saját fejtegetésében hibásan hivatkozott ezen törvény alapján is. Teljesen egyértelmű és vitán felül áll, hogy a közbizalom megingatására teljesen alkalmas az a tény, amikor a többségben lévő városi képviselők, többségükkel visszaélve, vagy többségi szavazatuk folytonosságának biztosítása érdekében egymásnak, városi közpénzből igen jól fizetett állásokat, pénzeket osztogatnak.
NEM TUDOM, hogy a T. Jegyzőkisasszony jogi járatlansága, esetleg jogértelmezési problémák miatt, vagy szándékosan, de mindenképpen a képviselő testületet félre vezetően tájékoztatja jelen javaslatában, ugyanis az abban általa felsorolt kivételek, amit valamiért elfelejtett idézni, úgy kezdődnek, hogy

36. § (1) * ………. továbbá nem lehet
a) "országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve…" -

és ezután következnek a T. Jegyzőkisasszony által tett és a fentebb felsoroltakra, és NEM az ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐKRE VONATKOZÓ felsorolás.

Vagyis a T. Jegyzőkisasszony valamiért, hogy hozzáértés hiánya miatt, vagy szándékos manipuláció, meghiúsítás elősegítése miatt-e, nem tudhatom, de egyértelmű, hogy rosszul, hiányosan, félre magyarázóan idézett és hivatkozott a 2011. évi önkormányzati törvényre.
Ezenkívül, hogy a határozati javaslatom célját mindenki számára érthetővé tegyem, csak szeretnék mindenkit ismételten emlékeztetni arra, hogy amikor egy képviselő egy városi cég, vagy intézmény alkalmazásában álló személyé válik, akkor direkt, vagy indirekt módon, egyszerre lesz beosztottja, fizetése, évvégi jutalmazása nagyságának meghatározásában, dolgozóként függő, alárendelt pozícióba kerülő alkalmazottja attól a polgármestertől, és intézmény, vagy cég vezetőtől, akinek képviselőként pedig munkaadója, felettese és számon kérője kell legyen.
Vagyis ez a gyakorlat a korrupció melegágya.
41. §. (7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz - kinevezi az intézmény vezetőjét.
Tehát ugyanaz az ember, aki egyik nap képviselőként meghatározza és felügyeli egy városi vezetőnek bérezését, munkakörét, munkaidejét, másnap munkavállalóként a beosztottja lesz. Ezután ez a vezető lenne hivatott az adott képviselő munkáját, ellenőrizni, számonkérni, stb. Vagyis minden adott egy cinkossághoz, egy képviselő megvásárlásához, lefizetéséhez, a város pénzére elkövetett anyagi visszaéléshez, vagyis a T. Jegyzőkisasszony által hivatkozott törvényben leírt közbizalom sérüléséhez, elvesztéséhez.
48. § (1) A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza.
Vagyis a T. Jegyzőkisasszony által hivatkozott törvény, éppen hogy azt mondja ki, hogy a képviselő testület egyrészt jogosult ilyen határozat, rendelet meghozatalára, másrészt a közbizalom megóvása érdekében kötelessége is egy ilyen rendelet meghozatala. Természetesen megértem, hogy egy többségi, szivárványos koalíció létét, szavazáskori többségét, amelyet nem ideológia, hanem a város pénzéből való igen jó megélhetésük tart össze, egy ilyen városi rendelet megingathatna, hiszen hiányozna az összetartó erő, a közpénz.
Nem igaz továbbá a T. Jegyzőkisasszony azon okfejtegetése, hogy nem hozhatna egy városi képviselő testület rendeletet arról, hogy képviselő nem lehet városi alkalmazott. A hivatkozott törvény nem mondja ki, hogy azt nem egészítheti ki a testület saját magára vonatkozó határozattal.
2. §. (2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.
Az egyik helyi közakarat pedig, amelynek megvalósításával a jelenlegi többségi „szivárványos koalíció” is kampányolt, az éppen a korrupció felszámolása és annak lehetőségének megszüntetése volt.
Tehát a „szivárványos koalíció” tagjai ismét becsapták a választókat, a város lakóit, akiktől azon egyik jól hangzó ígéretük alapján kértek bizalmat, hogy fel fogják számolni a városi korrupciót. Fájdalmas látni, hogy ennek az ellenkezője történik és ott folytatják, ahol a Petőék kénytelenek voltak abba hagyni.


de, ahogy ez egy Inotay-Matkovich féle demokráciában illik, erre reagálási lehetőséget Csereklye úr már nem kapott, (tanulja már végre meg, hogy a szájzár rendelet rá is vonatkozik) hozzászólását még csak felolvasni sem engedték. Persze ez érthető, hiszen nekik csak a „lé, a zsozsó, a mani” kell, nem az őket leleplező észrevételek, hiszen ha már egyszer sikerült összeszedni és meg van ez a többség, akkor azt használjuk is ki!
Normális esetben (igaz, eddig még senki sem rágalmazta meg őket azzal, hogy becsületesek, tisztességesek, vagy építő szándékúak lennének) a képviselőség egy felelősséggel együtt járó, másokért és nem magamért végzendő munkavállalás kellene, hogy legyen és nem a közpénzek saját zsebbe való átcsoportosítása.
Mindenesetre remélem, tanulunk ezekből az ügyekből és a következő választáskor jobban megnézzük majd, hogy kiknek, tisztességes, építő munkavégzésre alkalmas embereknek, vagy megint csak egy csaló, közpénzből élősködő nulla múltú senkiháziaknak adunk majd bizalmat.

De addig is mi folytatjuk ……..

Partnereink

print

 

 Váci állásajánlatok!

jooble

 

segitokezek

 dunakanyarlogo

 

ai logo

 

vaciegyhazmegye logo k

 

tragor ignac logo

 

konyvtar

 

vendegvarok

 

mouseoleumlogo

  

Hirdetőink

borzsonyvendeghazkicsiborito

 

royal

 

duplexkicsi

 

starthibokicsi

 

mouseoleumlogo

 

klimasz logo

 

Royal Fitness logo

 

vipbizt

 

rubraetterem logo

 

repetabisztro logo

 

hbmultimedia